Nickel

Läs kemikarlieinspektionens klassificeringslista om:
Nickel


Index-nr 028-002-00-7
EG-nr 231-111-4
CAS-nr 7440-02-0
Klass Canc3; R340 R43
Märkn Xn; R340-43
Xn; S(2)-22-36

Anmärk
sv

Förklaring av farokoder, R- och S-fraser
Canc3
Cancer, Kategori 3
Xn
Hälsoskadlig
R43
Kan ge allergi vid hudkontakt
R340
Viss risk för cancer kan inte uteslutas efter ofta upprepad exponering
S(2)
Förvaras oåtkomligt för barn
S22
Undvik inandning av damm
S36
Använd lämpliga skyddskläder

Förklaring av Anmärkningar
sv
Anmärkningen innebär att ämnet tilldelats riskfras R 340 "Viss risk för cancer kan inte uteslutas efter ofta upprepad exponering". Ämnesdirektivet anger däremot R 40 (Möjlig risk för bestående hälsoskador) för cancerframkallande ämnen i kategori 3. För ämnen med anmärkningen sv skall inte ordet "EG-märkning" anges i märkningen. Detta gäller även för ämnen som klassificeras i faroklassen måttligt hälsoskadlig med riskfras R 322 enligt föreskrifternas bilaga 3.TILLBAKA

©: Gunnar LindgrenProduktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden