Kadmium klassat som cancerframkallande


US Department of Health rapporterade i januari 2001 att kadmium nu skall klassas som cancerframkallande. En rad studier på både djur och människa ger stöd för detta.
Nu får åtgärden stora konsekvenser för myndigheternas agerande. I fortsättningen måste kadmiumexponeringen hållas så låg som möjligt - oavsett om den ligger under ett angivet gränsvärde. (Enligt den s k ALARA-principen, vilket betyder As Low As Reasonable Achievable).

Vi kan således inte längre nöja oss med att underskrida ett gränsvärde för kadmiumtillförsel till åkermark eller för kadmiumhalten i livsmedel. I och med att cancer kan uppstå även vid exponeringar under ett angivet gränsvärde, skall all exponering ses som riskabel. Det är därför kadmiumexponeringen måste göras så liten som möjligt.

Det svenska jordbruket skall i fortsättningen gödslas med gödselmedel som innehåller lägsta möjliga halt av sådant kadmium som inte har sitt ursprung i åkermarken och som således inte går i kretslopp. Kadmium som cirkulerar inom jordbruket bidrar inte till någon nettoökning av den svenska åkermarkens kadmiuminnehåll. Patientföreningar och konsumentorganisationer kommer säkert att uppmärksamma och följa denna fråga.

TILLBAKA

©: Gunnar Lindgren


Produktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden