n-hexan

n-hexan

Index-nr 601-037-00-0
EG-nr 203-777-6
CAS-nr 110-54-3
Klass F; R11 Repr3; R62 Xn; R48/20-65 Xi;
R38 R67 N; R51-53
Märkn F,Xn,N; R11-38-48/20-51/53-62-65-67
F,Xn,N; S(2)-9-16-29-33-36/37-61-62

konc 20% : Xn; R38-48/20-62
5% konc < 20% : Xn; R48/20-62
Anmärk 4, 6, a, y

Förklaring av farokoder, R- och S-fraser F Mycket brandfarligt
N Miljöfarlig
Repr3 Reproduktionstoxisk, Kategori 3
Xi Irriterande
Xn Hälsoskadlig
R11 Mycket brandfarligt
R38 Irriterar huden
R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning
R51 Giftig för vattenorganismer
R51/53 Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö
R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar
S(2) Förvaras oåtkomligt för barn
S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden
S29 Får inte tömmas i avloppet
S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad
S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

Förklaring av Anmärkningar
y
Anmärkningen innebär att ämnet är klassificerat som farligt med avseende på brand eller explosion i ämnesdirektivets bilaga 1. De faroklasser, riskfraser och skyddsfraser för brand- och explosions-farlighet som anges där återges i denna bilaga med kursiverade beteckningar. Föreskrifter om kemiska produkters brandfarliga och explosiva egenskaper publiceras i Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS 1989:3), där också innebörden av beteckningarna redovisas. (Förteckning över farosymboler med farobeteckningar finns i bilaga 2 och förteckning över enkla och sammansatta risk- och skyddsfraser finns i bilaga 3).
a
Anmärkningen innebär att ämnets klassificering och märkning har ändrats i förhållande till tidigare klassificerings- och märkningslistor (föreskrifternas bilaga 5 och 6 samt Sprängämnesinspektionens författningssamling).
4
Anmärkning 4 innebär att beredningar som innehåller dessa ämnen skall klassificeras i faroklassen hälsoskadlig med riskfras R 65 i enlighet med kriterierna i bilaga 3.
6
Anmärkning 6 innebär att beredningar som innehåller dessa ämnen skall tilldelas riskfras R 67 i enlighet med kriterierna i bilaga 3 till dessa föreskrifter.

TILLBAKA

©: Gunnar LindgrenProduktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden